En la línea de mantenir en perfecte estat les instal·lacions dels nostres clients una vegada finalitzada la implementació d’un projecte o simplement per evitar el deteriorament  i mantenir actualitzats els centres logístics, Movint ofereix un servei bàsic de manteniment  o pla d’acció logística amb una visió més profunda.

El servei de manteniment logístic o Pla d’Acció Logístic (PAL), consta d’unes tasques de camp i altres internes en les que  mitjançant unes visites periòdiques prèviament definides amb el nostre client, s’estableix una diagnosi del estat física així com de la metodologia de treball de tots i cadascun dels departaments que composen un centre distribuïdor.

L’objectiu és fer que les instal·lacions físiques es mantinguin en bon estat i a nivell operatiu establir uns criteris i calendaris d’accions que permetin conservar i millorar si és possible els procediments operatius logístics del centre.

El nostre servei de manteniment es flexible i s’ajusta a les necessitats del client ja sigui per dificultat o per nivell d’inversió possible; això ho podem assolir establint uns nivells  de periodicitat més o menys freqüents.

Com apuntàvem, en el PAL, ocupa el manteniment amb més profunditat, amb l’objectiu d’aportar millores a més de conservar el bon estat del Centre per això, s’audita l’activitat de l’actual centre logístic, analitzant els processos individualment, donant lloc a un eficient Sistema Global mitjançant les sinergies dels processos i focalitzant en la maximització d’espais i l’optimització dels processos.

SEGUIMIENT / AUDITORÍA de l’ instal·lació actual per:

 • Determinar mitjançant variables numèriques AREES OPTIMIZABLES.
 • Proposar MILLORES de optimització PRODUCTIVA.
 • Aportar / definir INDICADORS per la presa de decisions.

Estructuració en diferents ÀREES:

 • PROCEDIMENTAL
 • Revisió del circuit operatiu propi de l’activitat del Centre Logístic.
 • RECURSOS HUMANS
 • Descripció dels recursos humans disponibles.
 • EQUIPAMIENTS
 • Revisió dels recursos tècnics utilitzats.
 • PRODUCTIVES
 • Revisió i anàlisis de variables productives i d’activitat.

Implantació i seguiment de les MILLORES definides.