Cada vegada és més freqüent que les enginyeries logístiques ampliïn el seu radi d’acció pel que fa als seus serveis, i si be és cert que aquest servei de estudi de viabilitat econòmica és propi d’un assessor financer més que logístic, no és menys cert que hi ha molt aspectes que concentrar-los en el conjunt d’un projecte poden contribuir a reduir despeses en el còmput general del projecte en qüestió.

L’experiència de Movint com assessoria logística, ens ha portat a poder oferir aquest servei en un nivell de qualitat molt elevat, el que ha fet possible fragmentar-lo en tres nivells de complexitat per poder ajustar-se a les necessitats i particularitats de cada cas.

Nivell 1: Càlcul de costos i recuperació de l’ inversió.

Per realitzar aquest estudi és necessari conèixer la situació actual amb les despeses i costos directament associats al àmbit de la inversió i aquesta en si mateixa. D’aquesta manera podem fer la comparació entre els escenaris actual i nou, calculant la rendibilitat de la inversió.

Quan es produeixen casos en que no es disposa de la situació actual (per ser un negoci nou), amb les dades del projecte calculem el retorn de la inversió en funció de les expectatives de beneficis deguts a l’activitat.

En aquest nivell no arribem a treballar els estats financers (balanç i compte de pèrdues i guanys).

Per fer aquest anàlisi és necessari conèixer:

 • Període temporal del projecte
 • Volum de l’activitat
 • Tarifa de preus
 • Inversió detallada
 • Mètode d’amortització
 • Plaç mínim de recuperació de la inversió
 • Situació actual
 • Despeses directament associables
 • Previsió de ratis financers
 • Fonts i sistema de finançament de la inversió.

El resultat són una sèrie de quadres on es detalla la inversió, la seva repercussió anual en els costos i el càlcul del retorn de la mateixa així com una comparació amb la situació actual a fi que sigui possible avaluar si és “una bona inversió”.

Nivell 2: Pla de viabilitat estàtic

En aquest segon nivell ja entrem a valorar els estats financers i per tant hi haurà algunes necessitats addicionals d’informació.

Internament la documentació ja inclou unes relacions i permet una certa flexibilitat, sense arribar a ésser un simulador, no hi haurà un panell de control  per l’usuari on es puguin modificar els paràmetres claus del projecte.

A totes les necessitats anteriors, se’ls afegirà les pròpies d’un estat financer:

 • La composició dels fons propis.
 • Estructuració del grup d’empresa i si n’hi ha les seves funcions.
 • Despeses estructurals.
 • Altres despeses semi-estructurals, com el transport d’entrada i sortida, lloguers d’equipaments, …
 • Verificar si es vol desglossar la informació per línees de producte, mercats i altres característiques claus del negoci.
 • Com es fa el repartiment de la inversió entre els diferents grups amb el fi de poder calcular la repercussió.
 • Com es gestiona el repartiment de les despeses estructurals. Sistemes de repartiment.

El resulta que s’obté a més del que ja ofereix el primer nivell, encara que amb més nivell de detall, és un fitxer dinàmic (parcialment) que permet realitzar petites modificacions.

NIVELL 3: PLA DE VIABILITAT  AMB SIMULADOR

En el cas del nivell 3, incorpora un fitxer amb totes les dades necessàries amb un quadre de comandament, des de el que es poden modificar tots els paràmetres claus del projecte i que automàticament actualitza tots els quadres i estats financers.

Las necessitats d’informació són en essència les mateixes que en el nivell 2. Únicament caldria saber fins quin nivell es vol obtenir el simulador en aquells conceptes que es preveu siguin variables. Per exemple, quantes referències es vol tenir dins les línees de producte, amb la finalitat d’adaptar la simulació.

El resultat és el que s’obté en el nivell 2 amb més detall si és possible i el simulador.