El cas de Movint és un tant particular; donat que desprès, de 25 anys d’experiència en el mercat sota la mateixa cúpula directiva, som una empresa que es manté independent a les demès empreses comercialitzadores de béns d’equips.

Molts dels nostres clients es trobaven amb un problema de desconeixement del mercat a l’hora de contractar als proveïdors; això generava greus problemes com manca d’idoneïtat a l’hora de contractar als proveïdors amb resultats que no eren els esperats o els promesos, materials no ajustats a les ofertes, preus que es desviaven en plena fase d’execució quan ja no era viable fer un canvi de proveïdor, incompliment generalitzat en els plaços d’entrega amb les següents pèrdues de temps i diners. Per ajudar als client a solventar aquests problemes, va sorgir l’idea d’oferir un servei d’assessorament en contractació. Em realitzat cents d’assessoraments en contractació amb resultats molt satisfactoris.

Els nostre servei logístic, d’Assistència i assessorament en contractació d’equips per l’execució de les instal·lacions i/o els subministrament dels materials o equips; ofereix als nostres clients la llibertat i garantia que les solucions proposades per Movint són aquelles que  es consideren les més adients pel cas que ens ocupi.

Per això, el nostre objectiu és, pensant en l’assessoria logística: assessorar al nostre client en l’avaluació de pressupostos i ofertes així com l’ informació sobre les alternatives de preus o marques, també, coordinar amb els subministradors dels equips, instal·lacions i maquinària fins la seva implementació i posta en funcionament.

Els elements bàsics que composen aquesta àrea, són:

  1. Relació d’equipaments previstos.
  2. Tramitació de peticions d’ofertes.
  3. Estudi de pressupostos de proveïdors i taules comparatives.
  4. Negociacions.
  5. Redacció de contractes.
  6. Planificació del subministrament d’equipaments i seguiment de la seva implantació.
  7. Certificacions d’obra i validació de factures.

El nostre servei d’assessorament en contractació compren les peticions d’ofertes a les que adjuntem els plànols de les instal·lacions necessaris per cada tipus de proveïdor i la informació  complementària precisa per confeccionar les ofertes, incloent plaços d’entrega. Per cada tipus d’element es sol·liciten varis pressupostos perquè el client pugui escollir el que més el convingui.

Rebem les ofertes i les avaluem en preu, qualitats, plaços d’entrega, etc. I elaborem una taula comparativa de proveïdors que faciliti la tasca de contractació al client.

Prestem assistència al client en la fase de negociació amb els candidats a proveïdors aportant el nostre coneixement del sector perquè el client pugui negociar en les millor condicions i amb els proveïdors que els ofereixin les millors garanties de serietat. Inclús podem assessorar el procés de contractació mantenint les reunions amb els proveïdors i preparant els contractes per la seva signatura entre el client i el proveïdor, negociant els plaços i les seves corresponents penalitzacions per demora.

Disposem d’una base de dades amb més de 950 proveïdors del sector de l’emmagatzematge, distribució i logística.

No estem vinculats a cap empresa fabricant de béns d’equips o que presti serveis de logística, som independents. Això garanteix que els criteris d’anàlisis de proveïdors són objectius.

 

Una vegada adjudicada la instal·lació, fem un seguiment de compliment dels proveïdors, tant pel que fa a que els materials s’ajustin a l’oferta contractada com en al qualitat dels muntatges i el compliment dels plaços d’entrega;  i controlem l’aplicació de penalitzacions en cas que s’hagin previst i siguin necessàries.

Certifiquem l’obra realitzada o els subministraments efectuats i validem les factures dels proveïdors per que quan el client les pagui tingui la certesa de que el subministrament o la instal·lació s’han realitzat de forma efectiva.