Movint la integra un equip d’assessors professionals experimentats en logística que aporten una gran flexibilitat i adaptació a qualsevol projecte.

Apliquem la logística  als nostres processos i criteri organitzatiu, mantenint un fluxe lineal constant en la creació i execució de cada consultoria.

A través del nostre departament comercial mantenim el contacte amb els nostres clients, transmetem les seves necessitats als diferents departaments i fem un seguiment de cada projecte per assegurar la màxima satisfacció del client.

La direcció i coordinació del projecte és la responsable de supervisar el treball de cada departament i aportar propostes i solucions que millorin la instal·lació  i assegurin la viabilitat del projecte. Garantint en tot moment el compliment dels plannings.

El departament de sistemes determina la solució més adequada a les seves necessitats. Aquest departament dirigeix, executa i coordina la recollida de dades, analitza els processos i estadístiques de cada cas y participa activament en  la posta en marxa de las actuacions si el projecte ho requereix.

El departament tècnic és el qui realitza i executa el projecte sobre planells o en animacions, o en qualsevol altre medi que faciliti la comprensió i la presa de decisions sobre el projecte final.

Finalment el departament de gestió i desenvolupament és el responsable de la contractació d’equips, coordinant i unificant totes les ofertes dels diferents proveïdors i confecciona taules comparatives que faciliten l’elecció de l’opció més adient. Participant en fases d’Avantprojecte realitzant els estudis de previsió de costos, així como en la posta en marxa supervisant i coordinant la implementació de tots els equips logístics contractats, ja siguin sistemes convencionals o robotitzats.