Gràcies a las eines de simulació es treballa en un entorn que permet analitzar la dinàmica del magatzem sota diferents condicions d’actuació o en diferents suposades operatives.

La simulació prèvia a la implantació és necessària però no indispensable, és a dir, és molt recomanable. Servirà per saber amb molta exactitud els moviments de material, temps, recursos necessaris,… Encara que en la actualitat la instal•lació rendeixi correctament, lo interessant és que ho facin segons la previsió de creixement.

Els magatzems automàtics és molt recomanable ja que a la hora de dissenyar una instal•lació composada per elements automàtics, l’aplicació de tècniques de simulació facilita la posta en marxa del projecte, l’avaluació d’alternatives, la predicció del comportament del sistema o la comparació del rendiment segons diferents opcions.
A més a més, a través de la simulació és possible analitzar si existeixen colls d’ampolla en el magatzem.

Existeixen multitud de biblioteques de dibuixos, amb els elements més habituals d’un magatzem dibuixats com bloc a escala real. Aquests blocs es poden introduir directament en el plano de planta o alçat per a una representació fidedigna de les dimensions reals de l‘equipament.

Movint també ofereix un servei de venta de blocs de dibuixos en el qual se poden trobar els diversos elements que poden composar un magatzem (transelevadors, carretilles, prestatgeries,…).

Si ajuntem el concepte de enginyeries amb el de consultoria logística, neix el concepte de gestió integral logística. El valor afegit es pot resumir en un sol objectiu: rendiment operatiu i pressupostari.

Engloba tots els serveis basats en el coneixement expert de les metodologies. Treballem des del coneixement profund de les necessitats dels clients fins la implantació dels nous conceptes generats.

És la línea de negoci orientada a optimitzar els seus processos de treball i fluxes de material, incrementant la productivitat del procés i millorant la qualitat de la gestió. Es tracta d’un servei totalment adaptable a les necessitats de la seva empresa, integrant persones, aplicacions i processos.

Qualsevol proveïdor pot ser capaç però s’ha de tenir clar que només sota las premisses del producte del que disposa. En los projectes automàtics de magatzem és molt important la experiència prèvia.

És fonamental conèixer el tipus de producte a tractar en cada cas i per això Movint planteja al client diferents proveïdors plenament capaços de complir amb les seves necessitats.

Per cada cas d’estudi, Movint proposa proveïdors capaços i experimentats en el mateix sector segons les característiques específiques de cada empresa (sector d’actuació, volum de treball, fluxe de materials, superfície d’emmagatzematge,…).

Para escollir correctament un sistema de gestió informàtica de magatzem s’ha de tenir clar davant a quin tipus de projecte ens trobem.

En els projectes de reintegració o ampliació és plenament recomanable utilitzar el mateix software que ja se tenia per assegurar el ple funcionament de tot el sistema informàtic sense necessitat de fer grans ajustos.

En els projectes de nova implantació és necessari conèixer el quadern de capacitats de carga del magatzem a dissenyar i posteriorment cada fabricant de software mostra si pot complir-los o no. Movint, una vegada analitzats els diferents sistemes de gestió informàtica, se’ls presenta al client i és aquest qui finalment el que acaba escollint segons els seus criteris.

L’externalizació dels serveis logístics u outsourcing, s’ha convertit en una de les àrees de negoci més importants en el camp de la logística. L’externalizació dels serveis logístics permet a les empreses que externalitzin o subcontractin aquestes activitats, centrar-se únicament en el que realment els hi importa i que no és sinó la seva àrea de negoci principal o core business.
Les raons que poden portar a una empresa a externalitzar els seus serveis logístics són diverses i, engloba des de la reducció de costos, la millora en la qualitat del servei prestat al client final, la flexibilització de les seves plantilles, o bé, posseir una major capacitat de reacció en el mercat davant els canvis que poden produir-se com són els desajustos en la demanda dels consumidors i, que sempre deuen provocar una ràpida reacció en les àrees de producció i logística d’una empresa.
• Noves preguntes:
o Com escollir entre un escenari convencional o un escenari automatitzat?
o Quan quedarà obsolet el meu magatzem?
o És completament necessari el manteniment del sistema logístic?
o Peculiaritats del sector de l’alimentació en lo que a logística es refereix?
o Vull optimitzar el funcionament global del meu magatzem. Per on començo?
o Poden aparèixer errades en un sistema completament automatitzat de emmagatzematge?