Qualsevol responsable de Logística desitja poder dissenyar el seu nou centre contemplant totes les necessitats, però en la major part dels centres logístics la realitat és que cal adaptar-se a l’emplaçament disponible, comptant en el millor dels casos amb algun espai per ampliar.

Els nostres estudis de millores estan pensats per donar resposta a aquests casos, atendre les noves necessitats dins el marc existent, o millores en àrees puntuals, sempre buscant que la logística aporti valor als nostres clients i millores en costos per a la nostra companyia.

En l’estudi de millores abordem els punts diagnosticats com a objectius a millorar en l’auditoria, busquem les solucions més adequades a les necessitats considerant alternatives si escau. Per això desenvolupem les següents informacions:

 • Lay-out ‘s de les propostes possibles.
 • Definició de l’operativa bàsica.
 • Recompte de capacitats que ofereixen.
 • Tipologia dels sistemes operatius implementats i les seves productivitats estimades.
 • Previsió d’inversions.
 • Definició de durabilitat.
 • Retorn d’inversió.

Nuestros estudios de mejoras están pensados para dar respuesta a estos casos, atender a las nuevas necesidades dentro del marco existente, o mejoras en áreas puntuales, siempre buscando que la logística aporte valor a nuestros clientes y mejoras en costes para nuestra compañía.

En el estudio de mejoras abordamos los puntos diagnosticados como objetivos a mejorar en la auditoria, buscamos las soluciones más adecuadas a las necesidades considerando alternativas si procede. Para ello desarrollamos las siguientes informaciones:

 • Lay-out’s de las propuestas posibles.
 • Definición de la operativa básica.
 • Recuento de capacidades que ofrecen.
 • Tipología de los sistemas operativos implementados y sus productividades estimadas.
 • Previsión de inversiones.
 • Definición de durabilidad.
 • Retorno de inversión.

Formulari de contacte