Assaig FEM

La Federació Europea de Manutenció (FEM) ha fixat en els seus protocols de proves i assajos, entre unes altres, les exigències mínimes pel que fa a l’estabilitat dels mitjans de manutenció mecànica: sobre una plataforma basculant se simulen els esforços de bolcada que es generen durant les operacions d’apilat i estibat sobre superfícies planes.

Almacén automático

Sistema de almacenamiento de alta densidad en el que los elementos de manutención actúan completamente automatizados, tanto en los movimientos de manipulación de entrada como de salida de las estanterías.

Avisador de descàrrega de la bateria

És un aparell que funciona baix igual principi que l’indicador de l’estat de càrrega de la bateria. En el cas que s’aconsegueixi el límit mínim de seguretat del voltatge de la bateria, aquest aparell dóna un senyal o bé desconnecta automàticament la bateria per evitar danys a aquesta.

Autoportante

Són magatzems en el qual les prestatgeries suporten, a més de les càrregues emmagatzemades, les cintres i corretges de l’edifici sobre les quals es fixen els panells de tancament.

Article

(Referència) És la part més petita, indivisible, d’una comanda o d’un magatzem.. Tots els articles existents en un magatzem formen l’assortiment. Un producte que apareix en tres embalatges diferents (p.i., una beguda en ampolles de grandàries diferents) està considerat com tres articles.

Apilat en bloc

En general, aquesta expressió es refereix també a l’apilat directe (damunt), és a dir, un palet sobre un altre o un contenidor sobre un altre formant blocs sense la intercalació de baldes etc., amb el sistema de la qual no es pot, per descomptat, pretendre prendre directament un palet o un contenidor. Tractant-se de gèneres…

Amplària de passadís

És la mesura de la distàncies entre palets, buits o carregades, o entre lots de mercaderia situats front per front uns d’uns altres, reposant o no sobri baldes, formant entre ells passadissos i els lots dels quals de mercaderia i palets són objecte de les manipulacions per part d’una o diversos carretons elevadors de forqueta,…