Assaig FEM

La Federació Europea de Manutenció (FEM) ha fixat en els seus protocols de proves i assajos, entre unes altres, les exigències mínimes pel que fa a l’estabilitat dels mitjans de manutenció mecànica: sobre una plataforma basculant se simulen els esforços de bolcada que es generen durant les operacions d’apilat i estibat sobre superfícies planes.

Almacén automático

Sistema de almacenamiento de alta densidad en el que los elementos de manutención actúan completamente automatizados, tanto en los movimientos de manipulación de entrada como de salida de las estanterías.